Апорт и основен капитал

С предоставянето на апортна вноска от страна на съсобственик се цели придобиване (или увеличение) на участие в дела на дружество. Апортирания имот (или вземане) представлява част от активите на съответното дружество и е собственост вече на самото дружество. Съдружника предоставил непаричната вноска може да продаде своя дял, но вече не е притежател на самия актив. В счетоводството апорта трябва правилно да бъде записан.
Продажбата на актив на дружеството по никакъв начин не се отразява върху регистрирания капитал на дружеството. При вашия случай, не настъпва промяна в регистрирания капитал на дружеството и не е необходима никаква вноска за нов капитал. .
Щом като дружеството не е регистрирано по ЗДДС, няма да се начислява ДДС при продажбата на имота. Фактурата следва да отразява продажната стойност по договора за продажба на имота.
Във връзка с въпроса за регистрирания капитал, ще отбележим, че дела на съсобственика в ООД не се променя с това, че предоставения дълготраен материален актив (като апорт) се изхабява.
Апорта като понятие означава непаричните вноски както и прехвърлянето на имуществени права в капитала на търговското дружество или кооперация. Такива права могат да бъдат т: вещни права (право на собственост върху движими или недвижими вещи и други); имущество на търговско предприятие (осъществено чрез прехвърляне по реда на чл. 15 от ТЗ); права върху ценни книги, записи на заповед, менителници и други; облигационни права на вземане (по договори за паричен влог и други); права на интелектуална или на индустриална собственост (права върху произведения на изкуството, индустриални, интелектуални произведения, изобретения, търговски марки и други) и други. С апортирането на вноската се цели получаване на дял в капитала. Апортът се учредяват с дружествения договор, съответно устава на търговското дружество.
Търговският закон регламентира непаричните вноски и тяхната оценка.
В чл. 72, ал. 1 на Търговския закон се изисква, при непарична вноска в капитала на дружеството в устава да се посочи името на вносителя, описание на непаричнато вноска, паричната й оценка и основанието на правата му. При капиталовите търговски дружества – ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА, непаричната вноска се оценява от трима оценители. Тяхото заключение трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключението на оценителите се представя в търговския регистър при вписване след приемането от съда. При несъгласие с оценката на непаричната вноска, вносителя може да направи парична вноска в капитала или да се откаже от участие в дружеството. Търговския закон забранява апорта да бъде представен чрез бъдещ труд или услуги.
Стойностна оценка по чл. 72 и чл. 73 ТЗ не се прилага за непаричните вноски на държавата и общините в държавни и общински лечебни заведения (чл. 38 ЗЛЗ), за непаричните вноски на държавата и общините в дружества с 50 и повече процента държавно и общинско участие (ЗПСК). В случая, оценката се базира на балансовата стойност на дълготрайните активи в имуществото (за лечебните заведения) или по ред определен от Министерски съвет., като дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводна стойност (за държавните предприятия).
При кооперациите непаричните вноски също се оценяват от три вещи лица (чл. 31 ЗК), но същите се назначават от управителния съвет на кооперацията (а не от съда) при хипотезата на чл. 72, ал. 2 ТЗ.
Според чл. 72 ал. 3 от ТЗ, оценката в дружествения договор не може да бъде по-висока от тази на вещите лица. С други думи дружествения договор може да съдържа оценка равна по стойност или по-ниска от оценката на вещите лица. При последния случай биха възникнали разлики които следва да се отразят като резерв.
В счетоводните стандарти за малки и средни предприятия, според т. 4.7, буква “в” от СС 16 Дълготрайни материални активи, “Дълготрайните материални активи, първоначално се оценяват… по оценка, приета от съда, и всички преки разходи, когато са получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон”.
Когато инвеститорът внесъл апортната вноска и има значително влияние или упражнява контрол върху предприятието, в което има дял от капитала, отчитането на инвестицията се извършва по себестойност или по метода на собствения капитал (в съответствие със стандарт 28 за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия).
Метод на собствения капитал е такъв метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се вписва по своята себестойност (разходите за нейното придобиване), а впоследствие се преизчислява в съответствие с промените в дела на инвеститора в нетните активи на предприятието, в което е инвестирано. В отчета за доходите се отразява делът на инвеститора в резултатите от дейността на предприятието, в което е инвестирано.
Себестойностен метод е такъв метод на отчитане, според който инвестицията се води по своята себестойност (разходите за придобиване). В отчета за доходите се отчитат доходите от инвестицията само дотолкова, доколкото инвеститорът получава дял от натрупаната нетна печалба на предприятието, в което е инвестирано.