Промени в Закона за счетоводството

Годишният финансов отчет за всички предприятия се състои най-малко от:

*     счетоводен баланс,

*     отчет за приходите и разходите и

*     приложение (чл. 29, ал. 1

http://www.infosystem-g.com/?page_id=87)

Законът предвижда някои облекчения по отношение на съдържанието на годишните финансови отчети, изготвяни от:

*     микропредприятията,

*     малките предприятия а също и

*     едноличните търговци.

Нашите предприятия за които правим ГФО се причисляват към групата на микропредприятията – при тях не са надвишени два от следните показатели: балансова стойност на активите (лв.)-700 хил.лв; нетни приходи от продажби (лв.) – 1.4 млн.лв.; средна численост на персонала за отчетния период (бр.) – 10 бр. Аз предлагам да спазваме чл.29 ал.1, но да публикуваме само съкратен баланс. Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността (ЗСч чл.38 ал.4).

Годишните финансови отчети на:

*     микропредприятията, които не са инвестиционни дружества и финансови холдингови дружества, може да се състои (чл. 29, ал. 4) http://www.infosystem-g.com/?page_id=87 само от:

–       съкратен баланс и

–       съкратен отчет за приходите и разходите по раздели, а

*     отчетът на малките предприятия – от:

–       съкратен баланс,

–       съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и

–       приложение (чл. 29 ал. 6 http://www.infosystem-g.com/?page_id=87).

Законът дава възможност на малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, да не публикуват отчетите за приходите и разходите и докладите за дейността.

Публикуването на финансовите отчети и докладите за дейността за 2019 г. се извършва по реда на новия ЗСч (§ 10, ал. 2

http://www.infosystem-g.com/?page_id=87

от ПЗР).

 

Адрес:
София-1303, ул. Антим І, № 19, ап.11
Тел: 02/986 70 67; 02/986 67 47; 0888863875
e-mail: nbnikolov@finance.bg