Дължи се данък сгради от строителите за сгради отчетени като готова продукция

Дължи се данък сгради от строителите за сгради отчетени като готова продукция
Според ЗМДТ, не съществува законово основание за освобождаването от данък върху недвижими имоти на сгради, отчитани като готова продукция. Ако сградата е счетоводно отчетена временно като ДМА ситуацията е същата.
Строителя е данъчно задължено лице по ЗМДТ, в качеството си на собственик на построените жилищни сгради в момента на завършването им. От завършването и приемането на сградите до продажбата им на трети лица, предприятието собственик дължи данък – чл. 10 и чл.. 13 от ЗМДТ.
Оценката на жилищния имот за данъчни цели е данъчната оценка по нормативите на Приложение 2 от ЗМДТ.
Не се дължи данък за новите сгради получили сертификат категория А за срок от 10 г. и за сградите получили сертификат категория Б за срок от 5 г.
В голяма част от общините в страната е прието освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване за жилищни сгради на граждани и предприятия, които няма да се ползват през по голяма част от годината. За целта е необходимо подаване на съответна декларация през периода 1 ноември 31 декември на годината.
Превръщане на вземания на кредитор в капитал (дълг срещу собственост)
Това е една логична и популярна форма на приключване на процеса на неплатежеспособност на търговец. По този начин неплатежеспособния търговец може да ликвидира отрицателна стойност на собствения капитал, а кредитор изразил съгласие да запише акции или дялове срещу вземането си, да подобри ликвидността на длъжника. Извършва се апортиране на вземане съгласно чл. 72 на ТЗ. Счетоводното записване е:
Дт с/ка от гр. 15 Получени заеми, гр. 40 Доставчици или гр. 49 разни кредитори
Кт с/ка от гр. 10 Капитал или гр. 11 Капиталови резерви
Така кредитори могат да се превърнат в собственици на дружеството.