ИНФОСИСТЕМ е дружество, счетоводна къща за одиторски и счетоводни услуги организирана в София през 1992 г. При счетоводното обслужване ние осигуряваме:

• Текущо хронологично отчитане и цялостно годишно счетоводно приключване;
• Съставяне, изготвяне на разплащателна ведомост;
• Счетоводно отчитане, обработване, представяне на данъчни декларации и данъчна защита;
• Консултиране по въпросите на данъчното и търговско законодателство;
• Нашите клиенти получават до 15 число на следващия месец финансов анализ на текущото състояние на дружеството.

Одиторските услуги и услугите свързани с одит на годишен финансов отчет включват:

• Изказване на одиторско мнение относно това, дали годишния счетоводен отчет отразява вярно финансовото и икономическо състояние на дружеството;

При преобразуване на дружество – доклад за проверка преобразуване – отделяне, разделяне, вливане, сливане;

• Съвети относно счетоводното и данъчно приключване;
• Препоръки за усъвършенстване на вътрешния контрол на дружеството.

Нашите висококвалифицирани специалисти осигуряват безплатни консултации по телефона на свои колегии евентуални наши бъдещи клиенти.

Дружеството перманентно квалифицира своя състав съобразно промените и изискванията в професията. Считаме, че високо квалифицирания и професионален състав е нашия най ценен актив.

В „ПУБЛИКАЦИИ” на нашия сайт, рубрика „Коментари на актуални въпроси” ние даваме безплатни отговори на Ваши въпроси като: Условия за публикуване ГФО и изисквания за пререгистрация на търговците, Апорт – отчитане и данъчно третиране, Облагане на наеми по ЗДДФЛ, Отчитане на концесия, Оценяване на ДМА, Обратно данъчно задължение по ЗДДС, Дължи се данък за сгради отчетени като готова продукция, Отчитане амортизирането на автомобилите и разходите за експлоатацията им, Пренасяне на загуби при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО, Осчетоводяване на ишлеме, последни промени в данъчното законодателство и др.

Управител на дружеството е Николай Николов – регистриран одитор, лиценз 209.