Одит на фирма

  • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител
  • Изразяване на одиторско мнение относно проекти по програмите на ЕИО.