Осчетоводяване на ишлеме

Осчетоводяване на ишлеме
Същността на сделките за преработка на чужди материали (ишлеме) се заключава в доставката на ресурси – материали, твърде често заедно с технологията, опит и знания, включително машини и съоръжения, с цел тяхната преработка в готов или полуготов продукт, срещу заплащане на вложения труд. Често пъти възлагането на преработката на чужди материали се извършва в друга държава с цел да се ползува по-евтина работна ръка. Износа на преработената продукция, дава основание преработвателната операция да бъде третирана като реекспорт. Според начините на предоставянето на ресурсите и на заплащане се разграничават няколко вида преработка на ишлеме.
При първия вариант, който е най често срещан, възложителят предоставя суровините на изпълнителя без той да ги заплаща, като по същия начин се предоставя после преработените чужди материали. При този случай се заплаща само вложеният труд при преработката и извършените във връзка с нея разходи. В този случай не е се използува сметка Готова продукция.
При втория вариант, възложителят предава суровините по договорени цени със задължението да изкупи готовата продукция по също такива цени. В този случай се ползува сметка Готова продукция.
Възможно е също така изпълнителя пряко да е ангажиран с преработката, но също така и да използува подизпълнител.
Заплащането на труда на изпълнителя може да става в натура (в продукти които се преработват или произвеждат) или в паричен еквивалент.
В случаите, когато предоставените суровини и материали не се заплащат от изпълнителя, те се отчитат задбалансово. Произведената продукция също не е собственост на възложителя, поради тази причина тя също се отчита задбалансово. Изпълнителят отчита само производствените разходи и разходите за труд по преработката.
Пример за счетоводни записвания:
Въз основа на договор за ишлеме са получени материали за 100 000 лв. Съгласно договора, материалите са предоставят без да се заплащат, а възложителя заплаща извършената услуга. При преработката на чуждите материали предприятието е вложило свои материали за 5 000 лв. и разход на труд за 25 000 лв. Преработените материали са предадени на възложителя.
– За получените материали за преработка на ишлеме
Дт с/ка Чужди материални активи 100 000
Кт с/ка Ангажименти по договори100 000

– За вложените в преработката труд и материали

Дт с/ка Разходи за материали 5 000
Кт с/ка Материали 5 000

Дт с/ка Разходи за заплати 25 000
Кт с/ка Персонал 25 000

Дт с/ка Разходи за дейността 30 000
Кт с/ка Материали 5 000
Кт с/ка Разходи за заплати 25 000

Препоръчително е използуването на сметка Разходи за дейността. Това би улеснило отчетността.

– Преработените материали са предадени на възложителя. Дружеството е фактурирало своята услуга по договорни цени.
Дт с/ка 411 Клиенти 48 000
Кт с/ка Приходи от продажба на усл. 40 000
Кт с/ка Разчети за ДДС 8 000

– За отразяване финансовия резултат от преработката на ишлеме
Дт с/ка Приходи от продажба на услуги 30 000
Кт с/ка Разходи за дейността 30 000

– За отразяване предаването на преработените материали
Дт с/ка Ангажименти по договори 100 000
Кт с/ка Чужди материални активи100 000

Обикновено преработката на ишлеме се отчита като услуга.
Според т.8 и 9 на НСС 18 – Признаване на приходи, условията за признаване на приход от услугата по преработка на ишлеме са изпълнени в момента на завършване на производството и издаване на производствения лист.
Според чл.25, ал.1, т.1 и 2 от ЗДДС за дата на възникване на данъчното събитие се счита по – ранната от двете дати: датата на завършване на услугата или датата на плащането.