Пренасяне на загуби при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО

Пренасяне на загуби при определяне на данъчния финансов резултат по ЗКПО
Чл. 70 от ЗКПО изисква:
1. Пренасянето на загуби да става последователно през следващите 5 години до изчерпването и. Това означава, че не може да има прекъсвания при амортизирането на загубата. Освен това правото на пренасяне на загубата се погасява и когато то не се упражни;
2. Ако при данъчен контрол се установи увеличение на данъчната печалба, предприятието има право да я покрие с налична данъчна загуба от минали години;
3. Ако загубата не е формирана само от един източник (например само от страната а и от друга държава) разпределението на загубата става по формула (чл. 74, ал. 2);
4. Не се признава разделно пренасяне на загуба при прилагане на метода на данъчния кредит – т.е. пренасянето става за предприятието като цяло;
5. Данъчната загуба се принася и в случаите, когато се определят тримесечни авансови вноски;
6. За всяка нововъзникнала загуба започва да тече нов 5 годишен период до пълното и покритие.