Публикация на ГФО и пререгистрация на търговците

Публикация на ГФО и пререгистрация на търговците
Закона за търговския регистър изисква:
1. Търговците, които са пререгистрирани в ТР за периода 1 януари – 31 май на съответната година, представят в срок до 30 юни на същата година актовете (ГФО) по чл. 40 на ЗСч от годините от 2007 до годината предхождаща пререгистрацията включително;
2. Търговците пререгистрирани от 1 юни до 31 декември на съответната година представят тези актове в тримесечен срок от датата на пререгистрацията си – при пререгистрация през 2008 г. актовете за 2007 г.; при пререгистрация през 2009 г. – актовете за 207 и 2008 г.; при пререгистрация през 2010 г. актовете за 2007, 2008 и 2009 г.
3. Търговците, чийто ГФО за предходната година подлежи на независим одит и не са пререгистрирани в ТР, публикеват до 30 юни ГФО чрез икономическо издание или Интернет, като не отпада след пререгистрацията си да представят ГФО в ТР.
4. Не се изисква вече представяне на отчетите за периода 2004-2006 г.
5. При съвпадение на наименованието на фирмите не се изисква промяна – търговците ще се различават по седалище и идентификационен код.