Регистрация по интрастат

Регистрация по интрастат
Задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат (Интрастат оператори) са лица, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в лева над определени прагове за деклариране. Праговете се определят по отделно за всеки от двата търговски потока — „изпращания” и „пристигания”. Те представляват годишните обеми на вътрешнообщностната търговия със стоки, под които операторите нямат задължение за предоставяне на месечни декларации по системата Интрастат.
Праговете за деклариране по система Интрастат се определят със Заповед. на Председателя на НСИ до края на м.октомври на текущата година и важат за цялата следваща година.
Прагът за деклариране на потоци пристигане и изпращане за 2013 г. е 240 000 лв,
Прагът за деклариране на статистическа стойност за 2013 г. при „изпращания” е 11 000 000, а при „пристигания” е 5 000 000 лв.
Праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност за 2013 г. е 390 лв.
В зависимост от годишните обеми вътрешнообщностна търговия със стоки, Интрастат операторът може да има годишно или текущо (месечно) задължение за деклариране.
Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с Интрастат–декларации в Националната агенция за приходите до 10-то число на месеца, следващ референтния период. За „изпращанията” и за „пристиганията” се подават отделни декларации.
Всички оператори, осъществяващи вътрешнообщностни изпращания или пристигания на стоки на Общността, които не са обект на Единен административен документ, поддържат електронни дневници за Интрастат транзакции.
Декларации се подават по електронен път, подписани с електронен подпис. Това става чрез интернет страницата на НАП.При липса на техническа възможност, интрастат-декларации се подават в съответната териториална дирекция на НАП където се подават и декларациите по ДДС.