Счетоводно отчитане на амортизирането на автомобилите и разходите за експлоатация на превозни средства

Счетоводно отчитане на амортизирането на автомобилите и разходите за експлоатация на превозни средства
Закона за счетоводството и НСС 4 Отчитане на амортизациите, съдържат основните изисквания за отчитане амортизацията и разходите по експлоатация.
Данъчното законодателство, защитавайки интересите на фиска, може да поставя ограничения, които да се отличават от изискванията на счетоводното законодателство.
Различията между изискванията на счетоводното и данъчно законодателства пораждат постоянни и временни данъчни разлики.
За да бъде постигнато в годишния финансов отчет вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал, е необходимо да се съобразят както изискванията на счетоводното, така и изискванията на данъчното законодателство.
От гледна точка на поставения въпрос, НСС 4 Отчитане на амортизациите изисква дружеството да разработи Амортизационна политика, като част от Счетоводната политика на дружеството. В тази амортизационна политика следва да намерят отражение възприетите: метод на амортизация по класове от сходни амортизируеми активи; подход при определянето на срока на годност на амортизируемитс активи; определянето на остатъчната стойност на амортизируемите активи; подход за класифициране на активите като дълготрайни материални и нематериални и като амортизируеми и неамортизируеми; друга информация по преценка на предприятието.
При закупен е автомобил, ръководството може да определи срок на годност на актива и следователно амортизационната норма за счетоводни цели.
Данъчното законодателство и по точно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), изисква разработване на Данъчен амортизационен план. В този данъчен амортизационен план автомобилите са посочени в категория V, като годишната данъчна амортизационна норма е 25 на сто.
Ако съществува различие между счетоводната и данъчни амортизации, ще възникнат данъчни временни разлики, които ще влияят върху формирането на данъчни активи, респективно пасиви, както и върху размера на корпоративния данък.
От началото на 2008 г. стойностния праг на същественост за данъчни цели, е увеличен от 500 на 700 лв. Тази промяна е валидна само за активите придобити след началото на 2008 г. Ако в счетоводната политика е отразен различен от данъчния праг на същественост също могат да възникнат данъчни временни разлики.
В глава втора на Закона за счетоводството са посочени основните изисквания за документалната обусловеност на счетоводните записвания отнасящи се до отразяване на направените разходи за експлоатация на автомобилите. Тук от значение е да се знае, че фактурата е документа с който се удостоверява закупеното гориво или направения разход за поддръжката на автомобила. Фактурата за закупено гориво може да се осчетоводи като закупен краткотраен материален актив. Осчетоводяването на горивото като разход може да се извърши въз основа на Отчет за разхода на ГСМ (гориво смазочни материали) с приложени към него пътни листи или Пътна книжка на съответния автомобил. При това, следва да се диференцират разходите на ГСМ отнасящи се за дейността по занятие от тези за административни цели.
От началото на 2008 г. с промяната на ЗКПО е създадена възможност, разходите за експлоатация на превозните средства да се признават за данъчни цели и когато те са документирани само с фискална касова бележка от фискално устройство, когато с тях се извършва управленска дейност, но са обложени с данък върху разходите по реда на чл. 204, т. 3 от ЗКПО.
Когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, при определяне на данъчната основа за данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства е необходимо да се диференцират.
В този случай в Счетоводната политика на дружеството е необходимо да се обоснове кои разходи на превозното средство са за дейността по занятие. Такива може да бъдат разходите за превоз на парични средства до съответна банка или клиент и др. Съответно в пътния лист или пътната книжка следва да се отразят съответните километри за дейността по занятие и за управленската дейност. За осчетоводените разходи за управленска дейност се следва 10 на сто данък по чл. 204 от ЗКПО.