Счетоводно отчитане на концесиите

Концесионните права се причисляват към нематериалните активи по СС 38 Нематериални активи.
Първоначалната оценка на концесията включва платената сума за придобиването на правата, невъзстановимите данъци свързани с прехвърлянето на правата, платените такси за правни услуги и други разходи за подготовката на актива за ползване.

При изтичане срока на договора счетоводното записване е:
Дт с/ка Амортизация на дълготрайни нематериални активи
Кт с/ка Права върху индустриална собственост

При предсрочно прекратяване на концесията:
Дт с/ка Амортизация на дълготрайни нематериални активи
Дт с/ка Други разходи
Кт с/ка Права върху индустриална собственост.