Дружеството извършва следните услуги:

  • Одиторски услуги и проверки и заверки на годишни счетоводни отчети;
  • Счетоводни услуги – текущо хронологично отчитане и цялостно годишно счетоводно приключване;
  • Съставяне на разплащателна ведомост, съпътствуващите я документи пред Националния осигурителен институт както и разплащателните документи;
  • Данъчна защита и представяне пред данъчна администрация, Национален осигурителен институт, Национален статистически институт;
  • Консултиране по въпросите на данъчното и търговско законодателство.
  • Организиране на счетоводния отдел на дружество на клиент. Тази услуга включва подбор и квалификация и преквалификация на счетоводния персонал.
  • Избор на подходящ счетоводен софтуер съобразно спецификата на дружеството и счетоводната система. Контролиране за определен период на функционирането на счетоводния отдел.
  • Съставяне на бизнес-план и цялата необходима документация при получаването и ползуването на кредити.

Счетоводните услуги, на ИНФОСИСТЕМ Ви осигуряват: достоверна информация за управлението, данъчна сигурност, превенция срещу грешки. По конкретно те са обхванати в следните дейности:
• Месечна информация за икономическото и финансово състояние на дружеството;
• Информация предназначена за дружеството-майка според Националните и Международни счетоводни стандарти, ако е необходима такава;
• Детайлна аналитична информация в съответствие с изискванията на дружеството по продукти (стоки), райони, складове и др.;
• Съставяне на годишен счетоводен отчет;
• Съставяне на счетоводните регистри според изискванията на националното счетоводно законодателство и потребностите на клиента.

 

Услугите свързани с одита на годишния счетоводен отчет включват:
• Изказване на одиторско мнение относно това, дали годишния счетоводен отчет отразява вярно финансовото и икономическо състояние на дружеството;
• Съвети относно счетоводното и данъчно приключване;
• Данъчна защита;
• Препоръки за усъвършенствуване на вътрешния контрол на дружеството.

Цената на счетоводните услуги са конкретни, зависят от договора с клиента и за дружества нерегистрирани по ЗДДС цените започват от 120 лв. за месец, а за дружества регистрирани по ЗДДС цените започват от 200 лв. за месец.

Основните фактори влияещи върху цената на счетоводната услуга са: броя и обема на първичните счетоводни документи, броя на персонала и свързаните с това разплащателни и осигурителни операции, характера на дейността на дружеството – производство, услуги, търговия и други.

В цената на счетоводната услуга се включват: обработката на всички видове първични документи, представяне на декларации по ЗДДС и осигурителни декларации, съставянето на годишен финансов отчет и представянето му пред НАП и НСИ, назначаване и освобождаване на персонал, данъчни и осигурителни консултации.

 

Адрес:

София-1303, ул. Антим І – 19, ап. 11
Тел. 02/986-7067, факс 02/986-6747
GSM 0888863875
E-mail: nbnikolov@finance.bg