One Comment

  1. Статията коментира осчетоводяването на оперативния лизинг при потребителя. МСФО 16 лизинг изисква оперативните лизинги до 12 м. да се водят задбалансово, а дълготрайните лизинги (над 12 м.) да се водят в баланса. Задбалансово се отразяват и договорите за услути и всички по малки активи.

Comments are closed.