Разплащателна ведомост и ТРЗ

  • Регистрация на трудови договори;
  • Съставяне на месечна разплащателна ведомост, фишове за заплати и рекапитулации за отчитане разхода на труд по направления;
  • Съставяне на трудови договори, длъжностни характеристики и документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители;
  • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.
  •  Разплащателни операции с НОИ и персонал;