Освобождаване от данък при източника на лихви и други по ЗКПО

От 1.1.2015 г. са освободени от данък при източника:

-доходи от лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, начислени на свързани лица от държави членки на ЕС отговарящи на определени условия;

-лихви по облигации, издадени от общините или държаватана регулиран пазар;

-лихви по заеми, по които заемополучател е държавата или общините.