Сделки при консигнация

 Осчетоводяване на сделки при консигнация

Съвременният ЗДДС изисква данъка да се начисли на датата на възникване на данъчното събитие. Според чл. 25 от ЗДДС данъчното събитие възниква с прехвърлянето на собствеността на стоката. На практика, страните по консигнационния договор обикновено съставят протокол за уреждане на взаимоотношенията си. Същевремано, според чл. 127 ал.2 т. 2, данъчното събитие не можеда бъде по-късно от датата на продажбата на стоките на третото лице. Това съвпада с практиката консигнантът да фактурира на консигнатора само стоки, които са продадени.

Счетоводните записвания са следните:

При консигнанта / доверителя

3043/3041 – при предоставяне на стоката

414/499,4532 – при издаване на фактура за предоставена стока

499/702 и 702/3043 – за отразяване на продажбата

(414/499,4532) – сторнировъчна операция при върната стока

602,4531/401 – при получена фактура от консигнатора (доверителя) за извършената услуга.

При консигнатора/довереника

913/991 – отразяване по задбълънсови сметки

491,4531/404 – при издадена фактура от консигнанта и получена стока

50,41/491,4532 – при продадена стока

и 404/50 – разплащане с доверителя

(491,4531/404) – при върната стока и кредитно известие от доверителя

411/703,4532 – издадена фактура от довереника за извършена услуга.

В посочения казус е възприето, че данъчното събитие е възникнало с прехвърлянето на собствеността на стоката и е издадена фактура за цялата стока.