Our company provides the following services:

 • Auditing services, examination and certification of annual financial statements
 • Accounting services – preparation of day to day chronological reports, preparation of annual financial statements
  Preparation of pay-roll ledgers and all the accompanying documents required by the National Social Security Institute, as well as the payment orders
 • Tax protection and presentation before the tax administration, the National Social Security Institute, the National Statistical Institute
 • Advisory services on tax and commercial legislation
 • Organizing the accounting department in our client’s company. This service includes recruitment, orientation and training of the staff; suggestion for the most appropriate accounting software according to the company’s special needs and its accounting system; Control for a period of time of the performance of the accounting department.
 • Preparation of business plans and all the documents needed for taking a loan

The accounting services which Infosystem provides, in more details are:

 • Monthly information for the economic and financial position of the company
 • Information, required by the parent company in accordance with the National and the International Accounting Principles
 • Detailed analytical information for products, regions, warehouses etc. according to the company’s requirements
 • Preparation of annual financial statements
 • Preparation of accounting registers in accordance with the provisions of the national accounting legislation and our clients’ needs
 • Разплащателна ведомост и ТРЗ
  • Регистрация на трудови договори;

  При обработка на разплащателна ведомост и обслужване на дружеството  за ТРЗ (труд и работна заплата) въпроса за регистрацията на трудовия договор на лице от персонала се извършва съобразно изискванията на Наредба 5 от 2002 г. Работодателят е длъжен да уведоми ТД на НАП за сключване, изменение или прекратяване на конкретен трудов договор с лице от персонала, което е свързано с разплащателна ведомост.  За целта се изпраща уведомление съобразно приложение 1 от наредбата което е свързано с разплащателна ведомост. Уведомленията се подават на електронен носител и програмен продукт проверен от НАП което е свързано с разплащателна ведомост.

  Уведомлението съгласно приложение 1 се изпраща в тридневен срок от подписването на трудовия договор което е свързано с разплащателна ведомост.

   

  • Съставяне на месечна разплащателна ведомост, фишове за заплати и рекапитулации за отчитане разхода на труд по направления;

  Съставянето на месечна разплащателна ведомост изисква спазването на трудовото законодателство и договорните взаимоотношения между работодател и персонал.  Разплащателна  ведомост, която предлагаме съдържа всички реквизити за информиране персонала и необходими за изчисляване на данъци за сметка на работодателя и персонала. Фишовете съставени на основание разплащателна ведомост, които се раздават на персонала осигуряват, от една страна – западване на тайната за размера на работната заплата на конкретната личност, а освен това предоставяне на данни на лицето за структарата и размера на заплата, удръжките и начисленията.

  • Съставяне на трудови договори, длъжностни характеристики и документи за прекратяване на трудовите взаимоотношения със служители;

  При съставянето на трудовите договори и разплащателна ведомост се съобразяваме с  всички изисквания на кодакса на труда, както и с консултации на юридически образовани лица. Ние поемаме отговорността за представяне в тридневен срок  от сключване или изменение на трудовия договор и в седемдневен  сроко от неговото прекратяване, от името на работодателя да изпратим уведомление за това обстоятелство до съответната териториална диракция на Националната агенция за приходите. Уведомленията изпращаме по електронен път. Ние предоставяме на работника или служителя преди постъпването му на работа и преди съставяне на разплащателна ведомост,  екземпляр от сключения трудов договор , подписан от двете страни  и копие от удостоверение по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, с който сме регистрирали договора в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Съобразявайки се с чл. 66 на Кодекса на труда, трудовия договор съдържа данни както за разплащателна ведомост така и за сктраните и определя: място на работа; наименованието на длъжността и характера на работата; датата на сключването му и началото на неговото изпълнение; времетраенето на трудовия договор което е свързано с разплащателна ведомост; размера на основния и удължен платен годишен отпуск което е свързано с разплащателна ведомост; еднакъв срок за предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор което е свързано с разплащателна ведомост;  основното и допълнително трудово възнаграждение с постоянен характер в разплащателна ведомост, както и периодичността на тяхното изплащане при формиране на работната заплата което е свързано с разплащателна ведомост; продължителността на работния ден и работната седмица което е свързано с разплащателна ведомост.

   

  • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ.

  Съдържащата се информация в разплащателна ведомост се представя в НОИ. Разплащателна ведомост е основа за счетоводните записвания. Ние предоставяме подробна рекапитулация за работната заплата на персонала от дружеството за съответния месец. По подробно, от разплащателна ведомост се формират данните по осигурителни фондове: ДОО, трудова злополука, универсален фонд, здравно осигуряване. При това данните са прецизирани колко от вноските са за сметка на работодателя и колко за сметка на съответното лице от персонала.Съобразяваме се и спазваме НАРЕДБА № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица което е свързано с разплащателна ведомост. С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и облагаемия доход, и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и съставени разплащателна ведомост. От наредбата се изисква работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3 от наредбата което е свързано с разплащателна ведомост. В декларациите се вписват: 1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер на дружеството; 2. единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, начисленият облагаем 2 доход и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица което е свързано с разплащателна ведомост. (2) Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която писваме: 1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване; 2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии” в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” за всички лица, подлежащи на осигуряване което е свързано с разплащателна ведомост; 3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. (3) Съобразуваме се с ал. 3 декларацията по ал. 2 да не се подава от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата което е свързано с разплащателна ведомост. (4) Съобразяваме се всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2  да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, от подадените декларация/и образец № 1. (5) Алинея 4 от цитираната наредба не  прилагаме за задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс което е свързано с разплащателна ведомост.Съобразяваме се, самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, да подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 от цитираната наредба, за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание което е свързано с разплащателна ведомост. Когато е подадена декларация образец № 7 и осигуряването на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване е започнало преди и продължава след дните, през които същото лице е подлежало на осигуряване на основание чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, декларация образец № 7 не следва да се подава.В декларация образец № 7 се вписват: 1. имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер); 2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избраният осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.Съобразяваме се, лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, да подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9.

   

  • Разплащателни операции с НОИ и персонал;

  Разплащателните операции с НОИ и персонала се основават на разплащателна  ведомост за месеца. Персонала получава данните от разплащателна ведомост под формата на фиш. Самата разплащателна ведомост се съхранява в архив. За повечето от фирмите, които обслужваме разплащателните операции с персонала се извършват по банков път, като се използуват криптирани файлове. В по-малките дружества с по-малък на брой персонал, разплащателните операции свързани с разплащателната ведомост  се извършват от касиера, без да се използва услуга на съответната банка което е свързано с разплащателна ведомост. Нашо е задължението да се свържем с банката по която ръководството на дружеството желае да изплаща работна  заплата и с банката да приемем и усвоим софтуера за криптиране на данните по разплащателна ведомост.

   

   

The services relating to the auditing of annual financial statements include:

 • Expression of auditor’s opinion as to whether the annual financial report gives a true and fair view of the financial position of the company
 • Advice on preparation of financial statements and tax returns
 • Tax protection
 • Suggestions for improvement of the internal control of a company.

Address:

1303 Sofia, Antim I str. 19, ap. 11

tel. 359 2 986-7067, fax 359 2 986-6747;

GSM 0888863875,

E-mail: nbnikolov@finance.bg